Ginkgo Awards

De periode tussen 1997 – 2007 zal voor altijd noemenswaardig blijven voor elke bonsai liefhebber.
Toen Danny Use de eerste Ginkgo Bonsai Award tentoonstelling organiseerde, dacht hij zeker niet dat dit HET grootste en beroemdste Europees bonsaievenement ooit zou worden.
Al gauw werd dit “The place to be” voor elke bonsai professioneel en amateur. En het zal een mijlpaal in de bonsaicarrière van ieder onder hen blijven als het hen gelukt is een boom op de tentoonstelling te mogen presenteren.
Dat is nauwelijks te verwonderen als men bedenkt dat eminente bonsaimeesters als Akio Kato, Ernie Kuo en Daizo Iwasaki bereid werden gevonden als Jury op te treden.
Zelfs nu nog blijven de 6 “The Best of Bonsai in Europe” albums een hoog gewaardeerd souvenir en een bron van inspiratie voor elke serieuze bonsailiefhebber.

Onderaan vindt U een reportage over de 2007 Ginkgo Awards


The 1997 – 2007 period will remain a memorable decade for each and every bonsai enthusiast.
When Danny Use organised the first Ginkgo Bonsai Award exhibition, he certainly didn’t imagine that this would become what is considered to be Europe’s largest and most renowned bonsai event ever.
It soon became THE place to be for every professional and amateur alike, and having had a tree selected for the event will remain a memorable moment for all of them.
No wonder, considered that the judging has been done by eminent bonsai masters like Akio Kato, Ernie Kuo and Daizo Iwasaki.
Even now, the 6 picture books “The Best of Bonsai in Eurpe” remain a much appreciated souvenir and an invaluable source of inspiration for the serious bonsai lover.

Underneath you can read a report about the 2007 Gingi Awards


La période 1997 – 2007 restera pour toujours une décade mémorable pour tout amateur de bonsaï.
Lorsque Danny Use organisait le premier Ginkgo Bonsai Awards, il ne se doutait aucunement que cela deviendrait l’événement le plus grand et le plus renommé pour le bonsaï Européen.
Très vite, les Awards devenaient “The place to be” pour tout professionnel et amateur. Et avoir eu la chance de pouvoir présenter un arbre à l’exposition restera pour tous un moment mémorable.
Ce n’est pas étonnant lorsqu’on considère que des éminents maîtres tels Akio Kato, Ernie Kuo et Daizo Iwasaki se sont sentis honorés d’acter comme jurés.
Même à ce jour les 6 albums “The Best of Bonsai in Europe” restent une littérature très appréciée et une source d’inspiration pour tout amateur de bonsaï sérieux.

Ci-dessous vous trouverez un reportage sur le Ginkgo Awards 2007


All pictures are copyrighted by and published with autorization of BONSAI FOCUS

The Awards:

ga_271
Angel Mota (ES) – Olea europea collection (271)
ga_242
Mario Komsta (PL) – Shohin composition (242)
ga_310
Salvatore Liporace (IT) – Quercus suber (310)

 

 

 

 

 

 

Nominees

ga_302
Mauro Stemberger (IT) – Quercus suber (302)

 

 

ga_286

ga_207
José Manuel Frontán (ES) – Pinus sylvestris (207)
ga_205
Xavier Massanet (ES) – Juniperus sabina (205)
ga_204
Xavier Massanet (ES) – Myrtus communis (204)
ga_195
David Benavente (ES) – Pinus sylvestris (195)
ga_182
Carlos Huerta (ES) – Olea europea (182)
ga_176
Mario Pedrazzetti (CH) – Pseudocydonia sinensis (176)
ga_139
Serge Clémence (CH) – Juniperus communis (139)
ga_027
Steve Tolley (UK) – Juniperus chinensis (27)
ga_020
Ian Stewardson (UK) – Pinus sylvestris (20)
ga_001
David Barlow (UK) – Fagus sylvatica (1)
ga_286
Enrico Savini (IT) – Acer buergerianum (286)

Certificate of merit

ga_181
Jaume Canals (ES) – Ulmus minor (181)

Certre award

ga_299
Matteo Caldiero (IT) – Juniperus rigida (299)

“Een man met een boodschap” was het idee achter deze “Ginkgo Award”.

Voor de zesde maal op rij zetten Danny Use en zijn team van Ginkgo Bonsai de grootste en mooiste Europese tentoonstelling op. Een zesde editie, welke eens te meer beter was dan de vorige.

Tijdens de ceremonie op zaterdagavond gaf Danny een toespraak waarin een belangrijk boodschap was verwerkt.

Hij begon zijn toespraak met het tonen van een eenvoudige Europese iep uit de tentoonstelling, die bijna niet opviel tussen alle andere prachtige bomen. De Spaanse eigenaar vertelde tijdens de selectie dat hij de boom 25 jaar geleden opbouwde uit zaad. Dat bewijst dat als men maar écht het geduld en wilskracht kan opbrengen, samen met de juiste technieken resultaten kan bereiken zoals met deze boom.

Er werd niet altijd begrepen waarom Danny Use bomen van uiteenlopend niveau selecteerde en ze in een tentoonstelling bij elkaar bracht. Vele bezoekers vroegen waarom bepaalde bomen werden weerhouden voor een tentoonstelling van zulk hoog niveau. Het antwoord: “10 jaar geleden waren deze bomen het topniveau in Europa. We tonen ze nu opnieuw in een tentoonstelling die er in slaagde elke twee jaar in kwaliteit te verdubbelen. Deze bomen behoren toe aan mensen met dezelfde passie, doch die over een ander budget beschikken. Wanneer we ze bekijken zien we dat het hun eigenaars niet ontbrak aan kennis en techniek om hun bomen op hedendaags niveau te brengen.”

Een andere opmerkelijke uitspraak van: “We zetten een punt achter de periode waarin we de “Ginkgo Award” alle twee jaar organiseren. Het is onmogelijk nieuwe bomen om de twee jaar klaar te krijgen tot op het hedendaags niveau. Dat is ook de reden waarom we voorbeelden toonden van bomen waaraan 20 of meer jaar is gewerkt. Bomen die vele prijzen hebben gewonnen en waarvan is uitgelegd wat er moet worden aan gedaan om tot TOP Bonsai te geraken. Het is belangrijk dat men inziet dat dit niet in twee jaar geschiedt. Het vraagt minstens vijf jaar om deze bomen te verrijpen. Indien er een nieuwe tentoonstelling komt met dit kwaliteitsniveau, weten we dat de boodschap in goede oren is gevallen. Vele eigenaars zullen er moeite mee hebben om intussen niet naar andere awards te streven, maar als ze het kunnen opbrengen, zullen ze de beste resultaten ooit bereiken.”

Meer dan 100 “beste” bomen van het vereiste niveau stonden op deze tentoonstelling: echte top bonsai. In feite verdienen deze bomen zonder uitzondering een nominatie. Het was duidelijk dat Spanje en Italië het leeuwenaandeel van de tentoonstelling voor hun rekening namen. Er werd aangetoond dat het niet belangrijk is “de beste” te zijn. Daardoor werden meerdere eigenaars vernoemd en de pracht van hun bomen duidelijk uiteengezet.

Danny Use benadrukte: “Genieten van elkaars bomen is veel belangrijker dat het competitie aspect. Alle organisatoren van de selectietentoonstellingen en alle deelnemers hier, hebben er voor gezorgd dat de bezoekers de TOP van Europa in een enkele locatie konden bewonderen. Ik wens hen allen te bedanken.”

Bonsai Center Ginkgo
September 2007 (Reportage Bonsai Focus)


“A man with a message” was the basic idea of this “Ginkgo Award”.

For the sixth time in row, Danny Use and his team from Ginkgo Bonsai created the largest and finest exhibition in Europe. A sixth edition, which again was even better then the previous one.

During the ceremony on Saturday evening, Danny gave a speech containing an important message.

He started his speech by showing a simple European Elm from the exhibition, which was quite unobtrusive between all the other gorgeous trees. The owner from Spain explained during the selection that he grew this tree from seed 25 years ago. This proves that everybody who really wants it, can be able to show the patience and willpower, combined with the proper techniques, to accomplish something like this tree.

A misunderstood phenomenon was Danny Use selecting trees of different qualities, combining them into one exhibition. Many visitors were asking why some particular trees were selected for a exhibition of such a high level. The answer: “10 years ago these trees were the top of the bill in Europe. Now we have showed them on an exhibition, which was able to double in quality every edition again. These trees have an owner with the same passion, yet with another budget. If we look at the trees, we can see that these owners have had no lack of knowledge and techniques to get their trees at this level nowadays.”

Another remarkable announcement from Danny Use: “We will end the period in which we organised a “Ginkgo Award” every two years. It’s impossible to introduce new trees every two years, with the nowadays level. That is also the reason why we showed examples from trees that have been trained during 20 years or even longer. Trees that have won many prices and of which is explained what to do to turn them into TOP Bonsai. It is important to realize that this will not happen in two years, it takes a period of five years to let these trees ripen. If there will be another exhibition with this quality, we know that the message was heard. Many owners will have difficulties in resisting awards in the time interval, to finally get the best result ever.”

More than 100 “finest” trees were shown at this exhibition with the desired level, real top bonsai. These trees actually all deserved to be nominated. It was very clear that both Spain and Italy have the largest part in the selection. By showing the unimportance of being the best, several owners were mentioned by name and the beauty of their trees was clearly expressed.

Danny Use highlighted: “Enjoying each others Bonsai is far more important than the element of contest. All organisers of the selection exhibitions and all people that have exhibited their tree over here, have also made sure that the visitors could see the TOP of Europe all together. I want to thank them all.”

Bonsai Center Ginkgo
September 2007 (Report Bonsai Focus)


“Un homme avec un message” était l’idée de base de ce “Ginkgo Award”.

Pour la sixième fois d’affilée, Danny Use et le team du Ginkgo Bonsai a créé la plus grande et plus exquise exposition d’Europe. Une sixième édition, encore meilleure que la précédente.

Au cours de la cérémonie du Samedi soir, Danny délivra un message important pendant son allocution.

Il commença son intervention par monter un simple Orme Européen de l’exposition, peu remarqué parmi tous les autres arbres majestueux. Le propriétaire espagnol explique au cours de la sélection qu’il avait cultivé cet arbre à partir d’une graine il y a 25 ans. Cela prouve que tout qui veut vraiment faire preuve de patience et ténacité – en combinaison avec les techniques appropriées – peut arriver à un résultat du niveau de cet arbre.

Un phénomène mal compris était le fait que Danny Use avait sélectionné des arbres de qualité assez inégale, pour les réunir en une seule exposition. De nombreux visiteurs demandaient pour quelle raison certains arbres avaient été retenus pour une exhibition d’un tel niveau qualitatif. La réponse?: “Il y a 10 ans, ces arbres étaient ce qui ce faisait de mieux en Europe. Nous les montrons à nouveau dans cette exposition qui a réussi à redoubler de niveau qualitatif à chaque édition bisannuelle. Ces arbres ont des propriétaires partageant la même passion, disposant toutefois d’un autre budget. En examinant ces arbres, nous constatons que ces personnes ne manquent pas de connaissance ni de technique pour amener leurs arbres aux standards en vigueur actuellement.”

Une autre annonce remarquable de la part de: “Nous mettons un terme à la période pendant laquelle nous organisions un “Ginkgo Award” tous les deux ans. Il est impossible de présenter des nouveaux arbres tous les deux ans, compte tenu du niveau de qualité actuel. C’est aussi pour cette raison que nous avons présenté des exemples d’arbres qui sont en formation depuis 20 ans et plus. Des arbres qui ont gagné de nombreux prix et pour lesquels nous avons expliqué ce qu’il faut encore réaliser pour en faire des TOP Bonsai. Il est important de réaliser qu’il est impossible d’y arriver en deux ans; il faut au moins cinq ans pour assurer la maturité complète de ces arbres. Si un jour, une nouvelle exposition de la même qualité est organisée, ce sera le signe que le présent message a été entendu. Bon nombre de propriétaires auront du mal à résister à une participation à d’autres awards dans l’intervalle, mais s’ils y réussissent, ils réaliseront le meilleur résultat jamais atteint.”

Plus de 100 arbres “les plus exquis”, ayant atteint le niveau requis ont été présentés lors de cette exposition – de véritables “pièces maîtresses”. Sans exception, tous ces arbres méritaient une nomination. Il était évident que l’Espagne, tout comme l’Italie se sont partagé la part du lion dans cette exposition. En démontrant qu’il n’est pas important d’être le meilleur, plusieurs propriétaires ont été cités et la beauté de leurs arbres clairement mis en évidence.

Danny Use soulignait encore: “Profiter mutuellement de nos bonsaïs est bien plus important que tout élément de compétition. Tous les organisateurs d’expositions de sélection et tous les exposants ont permis aux visiteurs du Ginkgo Award d’admirer le TOP Européen réuni dans un seul endroit. Je tiens à leur en remercier tous.”

Bonsai Center Ginkgo
Septembre 2007 (Reportage Bonsai Focus)


 

%d bloggers liken dit: